Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden  Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens

Artikel 1 Algemeen

1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens en een cliënt/opdrachtgever waarop Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 Inspanning Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens
1.Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens wordt verteld.

3. Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties bij een eventuele wijziging van de behandeling.

Artikel 3 Afspraken en annuleringsvoorwaarden
1.Bij Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens maken wij een reservering voor u hetgeen inhoudt: kosten met betrekking tot ruimte, personeel en instrumentarium. Hierdoor zijn wij genoodzaakt tot het stellen van de volgende regels:

2.  Bent u niet in de gelegenheid uw afspraak na te komen dan verzoeken wij u de gemaakte afspraak 24 uur van te voren te annuleren. Wanneer u minder dan 24 uur van te voren wilt afzeggen zijn wij helaas genoodzaakt 50% van de behandeling in rekening te brengen, tenzij u zelf voor een vervang(st)er zorgt.

3.Wij vragen  u annuleringen telefonisch door te geven op telefoonnummer 06 41994794.  Per mail afzeggen is niet mogelijk: u loopt dan de kans dat de annuleringskosten alsnog in rekening worden gebracht

4. Als u meer dan 10 minuten te laat komt op uw afspraak dan kunnen wij niet garanderen dat wij de afgesproken behandeling nog in zijn geheel kunnen uitvoeren, het tarief blijft echter gehandhaafd.

Artikel 4 Persoonsgegevens en privacy
1.De cliënt voorziet Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

2.Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens neemt de  gegevens van de cliënt op en verwerken deze in een klantenbestand.

3.Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

4.Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5.De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke. verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 5 Betaling
1. Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens vermeldt prijzen van de behandelingen op de website, echter veel behandelingen zijn maatwerk en zullen voorafgaande van de behandeling met de klant worden besproken en vastgelegd.

2.De gemelde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW.

3.Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

4.De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin transactie te voldoen, hetzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.Als de betaling niet contant is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op het door de Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens aangegeven bankrekeningnummer. Na het verstrijken van de termijn van 30 dagen is de cliënt het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de dan geldende marktrente aan Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens verschuldigd. De betaling via factuur moet voor de behandeling zijn overeengekomen.

6.Wanneer een opdrachtgever/cliënt 2 maanden na factuurdatum zijn factuur nog niet heeft voldaan, is Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de opdrachtgever/cliënt.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie zoals lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën of enige andere vorm die de behandelingen kunnen.