Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens, hieronder steeds genoemds  als CA Myriam Grefkens en een cliënt/patiënt  waarop CA Myriam Grefkens deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen CA Myriam Grefkens

CA Myriam Grefkens zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. CA Myriam Grefkens zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt/patiënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken

De cliënt/patiënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan CA Myriam Grefkens melden. Indien de cliënt/patiënt  deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag CA Myriam Grefkens 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen. Indien de cliënt/patiënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag CA Myriam Grefkens de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan CA Myriam Grefkens de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. CA Myriam Grefkens moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt/patiënt  melden. 

 

4. Betaling

CA Myriam Grefkens vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten in het cosmetisch adviescentrum.  De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt/patiënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, per pin betaling of per mobiel bankieren te voldoen.

 

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt/patiënt  voorziet CA Myriam Grefkens vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste/huidstherapeute aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt/patiënt  redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. CA Myriam Grefkens neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt/patiënt  op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. CA Myriam Grefkens behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt/patiënt   volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

6. Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste/ huidtherapeute is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt/patiënt  heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt/patiënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste/ huidtherapeute verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7. Aansprakelijkheid

CA Myriam Grefkens is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste/ huidtherapeute  is uitgegaan van door de cliënt/patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. CA Myriam Grefkens  is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt/patiënt  heeft meegenomen naar CA Myriam Grefkens.

 

8. Garantie

CA Myriam Grefkens geeft de cliënt/patiënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

– De cliënt/patiënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste/ huidtherapeute geadviseerde producten heeft gebruikt;

– De cliënt/patiënt  de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;

– De cliënt/patiënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;

– De cliënt/patiënt  de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

9. Beschadiging & diefstal

CA Myriam Grefkens heeft het recht van de cliënt/patiënt  een schadevergoeding te eisen indien de cliënt/patiënt  meubilair, apparatuur of producten beschadigt. CA Myriam Grefkens meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10. Klachten

Indien de cliënt/patiënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de directie van CA Myriam Grefkens en de behandelende schoonheidsspecialiste/ huidtherapeute.  CA Myriam Grefkens moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal CA Myriam Grefkens de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt/patiënt  aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt/patiënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien CA Myriam Grefkens en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt/patiënt behoort zich in het cosmetisch adviescentrum  behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt/patiënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft CA Myriam Grefkens het recht de cliënt/patiënt de toegang tot het cosmetisch adviescentrum te  weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen CA Myriam Grefkens en de cliënt/patiënt  is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Cosmetisch Adviescentrum Myriam Grefkens  22 mei 2018